Regulamin portalu internetowego FINEWS.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z PORTALU
 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE NA PORTALU INTERNETOWYM
 5. KONTO
 6. ARTYKUŁY (WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ ICH KOMENTOWANIA)
 7. FORUM (WRAZ Z Q&A)
 8. RANKING FIRM, OPINIE O FIRMACH
 9. NEWSLETTER
 10. KONTAKT FINEWS.PL
 11. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PORTALU INTERNETOWEGO
 12. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 14. PRAWA AUTORSKIE DO PORTALU ORAZ TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego portalu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym FINEWS.PL (dalej jako: „Portal Internetowy” lub „Portal”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Portalu Internetowego, w szczególności zasad i warunków korzystania z treści zamieszczonych na Portalu oraz publikacji własnych treści przez użytkowników. Niniejsze warunki regulują zasady korzystania z funkcjonalności oraz zasobów Portalu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,

FINEWS.PL

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Portalu Internetowego jest Michał Augustynowicz prowadzący działalność nieewidencjonowaną w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646), Dolnośląskie Centrum Biznesu, ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław, adres poczty elektronicznej: bok@finews.pll (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumenta, ani osoby fizycznej, dla której korzystanie z Portalu Internetowego jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:
 1. ARTYKUŁY – Usługa Elektroniczna, część Portalu będąca internetowym serwisem informacyjnym zawierającym publikowane przez Usługodawcę teksty, tj. aktualności, komentarze prawne oraz inne treści związane z tematyką Portalu Internetowego.
 2. FORUM – Usługa Elektroniczna, wydzielona na Portalu Internetowym przestrzeń dyskusyjna, uporządkowana według tematycznych działów, w ramach której Użytkownicy mogą udzielać się za pomocą publikowanych przez siebie wypowiedzi (postów). W skład Forum wchodzi również dział Q&A, w którym każdy Użytkownik mający Konto może zadać pytanie, które zostanie opublikowane na Portalu, a każdy inny Użytkownik może wypowiedzieć się w wątku w ten sposób utworzonym.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. KONTO UŻYTKOWNIKA, KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Portalu Internetowego, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach na Portalu.
 5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach na Portalu Internetowym.
 6. RANKING FIRM, OPINIE O FIRMACH – Usługa Elektroniczna, w skład której wchodzi możliwość dodawania lokalnych form do bazy firm dostępnej w Portalu, dodawanie ocen i opinii o firmach znajdujących się w w/w bazie oraz przeglądanie rankingu firm utworzonego na podstawie ocen.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Portalu Internetowego.
 8. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
 9. PORTAL INTERNETOWY, PORTAL – portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://finews.pl.
 10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Portalu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 11. USŁUGODAWCA – Michał Augustynowicz prowadzący działalność nieewidencjonowaną w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646), Dolnośląskie Centrum Biznesu, ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław, adres poczty elektronicznej: BOK@FINEWS.PL
 12. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza korzystać z Portalu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych.
 13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

2) OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 2. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się przesyłania za pośrednictwem Portalu niezamówionych informacji handlowych (spam). Użytkownik obowiązany jest powstrzymać się od podejmowania działań, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Portalu.
 3. Dla prawidłowego korzystania z Portalu Internetowego, niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej (w przypadku rejestracji Konta lub subskrypcji Newslettera); (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Korzystanie z Portalu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożenia występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 5. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Portalu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Portalu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Portalu. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Portalu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu Internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Portalu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę na Portalu Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Portalu Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Portalu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Portalu Internetowego jest dobrowolne,
  z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

3) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z PORTALU

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępniane, rozpowszechniane i publikowane przez siebie w ramach Portalu treści i dane, a w szczególności te, które zamieszcza w komentarzach na Artykułach oraz postach na Forum.
 2. Użytkownik umieszczając lub przesyłając jakiekolwiek treści i dane w ramach Portalu obowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawa i zezwolenia do umieszczania takich treści i danych na Portalu, w szczególności prawa autorskie lub wymagane licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację itd., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w przypadku treści, które obejmują wizerunek osób trzecich.
 3. Wszelkie wypowiedzi, oceny, opinie, komentarze i odpowiedzi zamieszczane przez Użytkowników na Portalu zawierają ich własne opinie i nie stanowią opinii Usługodawcy.
 4. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane na Portalu Internetowym przez Użytkowników dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. Usługodawca nie ma prawnego obowiązku sprawdzania oraz weryfikacji tych danych, jednakże w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Usługodawca podejmuje odpowiednie kroki w celu niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych, w szczególności poprzez usunięcie bezprawnych komentarzy na Artykułach lub postów na Forum.
 5. Usługodawca nie gwarantuje aktualności, rzetelności i wiarygodności danych zamieszczanych na Portalu Internetowym przez Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość tych danych, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla ewentualnej odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego konsumentem lub osobą fizyczną, dla której korzystanie z Portalu Internetowego jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Portalu Internetowego było zrozumiałe i przejrzyste dla Użytkowników, jednak nie może zagwarantować, że Użytkownik będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Usługi Elektroniczne albo że okażą się ona przydatne w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Użytkownika. Usługodawca udostępnia Portal w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań, co nie wyłącza ani nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego konsumentem lub osobą fizyczną, dla której korzystanie z Portalu Internetowego jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE NA PORTALU INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Usług Elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.
 3. Użytkownik może w szczególności korzystać z następujących usług Portalu Internetowego:
 1. Konto
 2. Artykuły (wraz z możliwością ich komentowania)
 3. Forum (wraz z Q&A)
 4. Ranking Firm, Opinie o Firmach
 5. Newsletter

4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w niniejszym Regulaminie oraz na stronach Portalu Internetowego.

5) KONTO

 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po rejestracji Użytkownika na Portalu Internetowym, co następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu przez Użytkownika interaktywnego formularza rejestracji dostępnego na stronie Portalu Internetowego, (2) zatwierdzeniu treści formularza polem akcji oraz (3) aktywacji Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej – z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Konta między Użytkownikiem a Usługodawcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: nazwa (login), adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 2. Ze względów bezpieczeństwa Użytkownik obowiązany jest zapewnić, że wybrane hasło logowania do Konta będzie odpowiednio złożone i nie będzie powtórzeniem hasła stosowanego przez Użytkownika w innym miejscu w Internecie.
 3. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Portalu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 4. Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Portalu Internetowego, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta, np. udzielanie się na Forum.
 5. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 6. Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 7. Użytkownik bez zgody Usługodawcy może posiadać wyłącznie jedno Konto na Portalu Internetowym w tym samym czasie.
 8. Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Konta poprzez przesłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@finews.pl. Rezygnacja z Konta powoduje, że Konto zostanie bezpowrotnie usunięte – logowanie się do Konta oraz korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta nie będzie możliwe.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także usunięcia Konta Użytkownika w następujących przypadkach:
 1. gdy Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu;
 2. gdy działania danego Użytkownika naruszają renomę Usługodawcy lub Portalu Internetowego;
 3. gdy Użytkownik korzysta z Portalu Internetowego niezgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką;
 4. gdy działania Użytkownika stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Portalu Internetowego lub bezpieczeństwa innych Użytkowników podczas korzystania przez nich z Portalu;
 5. gdy Użytkownik dostarcza na Portalu Internetowym treści bezprawne, wulgarne i obraźliwe, treści naruszające cudze dobra osobiste i prawa autorskie, treści promujące pośrednio bądź bezpośrednio inne strony, produkty i usługi konkurencyjne wobec Portalu i Usługodawcy.
 1. Ograniczenie Konta polega na wyłączeniu Użytkownikowi dostępu do niektórych funkcjonalności lub zasobów Konta, np. zablokowanie możliwości publikowania komentarzy, postów i innych treści na Portalu Internetowym. Zawieszenie Konta polega na całkowitym wyłączeniu Użytkownikowi możliwości logowania do Konta, a konsekwencji również korzystania z jakichkolwiek funkcjonalności i zasobów Konta.
 2. Ograniczenie lub zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego ograniczenia lub zawieszenia. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Konta Użytkownik powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca cofa nałożone ograniczenia lub zawieszenie Konta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o ustaniu przyczyny jego ograniczenia lub zawieszenia.
 3. Usługodawca przed podjęciem decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu Konta w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu Konta. Zawieszenie Konta następuje, gdy wymaga tego charakter dokonanych naruszeń albo gdy naruszenia mają charakter powtarzalny lub uporczywy i to pomimo zastosowanego już wcześniej przez Usługodawcę ograniczenia Konta.
 4. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu Konta, Usługodawca przesyła temu Użytkownikowi wiadomość z informacją o przyczynie ograniczenia lub zawieszenia na przypisany do jego Konta adres e-mail. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, zawiera również informację o tym, czy ograniczenie lub zawieszenie następuje na czas określony, czy też nieokreślony.
 5. W przypadku gdy zawieszenie Konta Użytkownika trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Konta z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Użytkownika. Po upływie terminu wypowiedzenia Konto zostaje usunięte.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika w jakimkolwiek trybie prowadzi do usunięcia wszelkich danych przypisanych do Konta, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości przechowywania przez Usługodawcę danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Portalu Internetowego.
 7. Po usunięciu Konta Użytkownik może w przyszłości założyć ponownie Konto, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Konto zostało usunięte na skutek wypowiedzenia z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Użytkownika, zgodnie z pkt. 5.14 Regulaminu. W takim przypadku ponowne utworzenie Konta wymaga wyraźnej zgody Usługodawcy.

6) ARTYKUŁY

 1. Przeglądanie Artykułów możliwe jest dla wszystkich odwiedzających Portal Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych albo dokonywania innych czynności. W ramach Artykułów Usługodawca publikuje aktualności, komentarze prawne oraz inne treści związane z tematyką Portalu Internetowego.
 2. Usługodawca umożliwia Użytkownikom dodawanie komentarzy pod wpisami na Artykułach. Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania się przez Użytkownika na jego Konto. Komentarze Użytkowników wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Usługodawcę oraz innych Użytkowników, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony. Komentarze Użytkowników powinny odnosić się do komentowanego artykułu.
 3. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych w Artykułach danych. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności i rzetelności danych zamieszczanych w komentarzach przez Użytkowników.
 4. Wszelkie treści dostępne w Artykułach mają charakter informacyjny lub komentatorski. Opinie przedstawione w ramach Artykułów nie stanowią i nie mogą być przez Użytkowników traktowane jako wiążące rekomendacje ani inne informacje rekomendujące lub sugerujące podejmowanie Użytkownikom jakichkolwiek decyzji. Informacje dostępne na Artykułach nie powinny dla Użytkownika samodzielnej podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji, które mogłyby nieść ze sobą ryzyko finansowe lub inne niepożądane skutki dla Użytkownika. Informacje w artykułach i wpisach na Artykułach nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 5. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zaprzestania korzystania z Artykułów poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony Portalu Internetowego.
 6. Do niniejszego pkt. 6 Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie punkty 7.5-7.12 Regulaminu dotyczące Forum.

7) FORUM

 1. Udzielanie się na Forum jest zastrzeżone dla Użytkowników, którzy posiadają Konto.
 2. Najważniejszą funkcjonalnością Forum jest możliwość publikowania przez Użytkowników swoich wypowiedzi (postów). Użytkownik może opublikować wypowiedź rozpoczynającą nowy wątek o określonym przez Użytkowniku temacie, zgodnym z ogólną tematyką wybranego działu Forum, albo też dodać odpowiedź do istniejącego wątku na Forum. W razie wątpliwości Użytkownik powinien zapoznać się z nazwą oraz opisem danego działu oraz wątku na Forum przed podjęciem decyzji o zamieszczeniu w nim swojej wypowiedzi.
 3. Poprzez określenie „Forum” należy rozumieć również dział Q&A, w którym każdy Użytkownik mający Konto może zadać pytanie, które zostanie opublikowane na Portalu, a każdy inny Użytkownik może wypowiedzieć się w wątku w ten sposób utworzonym.
 4. Publikacja wypowiedzi na Forum wymaga uzupełnienia i wysłania formularza, w którym Użytkownik obowiązany jest podać co najmniej temat oraz treść swojej wypowiedzi. W formularzu Użytkownik może również przesłać pliki, zdjęcia oraz inne materiały wizualne, które zostaną dołączone do jego wypowiedzi na Forum. Wypowiedź Użytkownika staje się widoczna dla wszystkich osób odwiedzających Forum w chwili jej dodania.
 5. Użytkownik obowiązany jest do formułowania wypowiedzi w języku polskim. Wypowiedzi zamieszczane na Forum przez Użytkownika powinny być związane z tematyką Forum, wybranego działu oraz danego wątku na Forum. Wypowiedzi powinny odnosić się do komentowanej treści.
 6. Użytkownik powinien zadbać, aby wszelkie publikowane przez niego wypowiedzi były sformułowane w sposób zrozumiały i jasny dla innych Użytkowników i nie wprowadzały ich w błąd. Użytkownik powinien odnosić się z szacunkiem do pozostałych Użytkowników.
 7. Na Forum zabronione jest wysyłanie wypowiedzi obrażających innych Użytkowników i naruszających ich dobra osobiste. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Forum do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spamu), nękania i niepokojenia innych Użytkowników, wyłudzania danych oraz przesyłania treści bezprawnych, wulgaryzmów, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu lub ksenofobii bądź innych treści sprzecznych z dobrze pojętymi regułami netykiety, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 8. Portal nie pośredniczy w zawieraniu jakichkolwiek umów pomiędzy Użytkownikami oraz nie jest serwisem przeznaczonym do zamieszczania przez Użytkowników jakichkolwiek ogłoszeń mających na celu zawieranie z innymi Użytkownikami umów.
 9. Forum współtworzone jest przez Użytkowników, którzy są niezależnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy i mogą oni publikować na Forum własne treści, opinie, poglądy i dane. Usługodawca przestrzega, aby Użytkownik zawsze ostrożnie i rozważnie oceniał i weryfikował wypowiedzi innych Użytkowników prezentowane na Forum. Informacje znalezione na Forum nie powinny nigdy stanowić wyłącznego źródła informacji na jakikolwiek interesujący Użytkownika temat ani też nie mogą stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji podejmowanych przez Użytkownika.
 10. Usługodawca przestrzega Użytkowników przed ryzykiem związanym z wchodzeniem w interakcje z innymi osobami korzystającymi z Forum, w szczególności wtedy, gdy Użytkownik nie może mieć pewności co do tożsamości tej osoby ani wiarygodności publikowanych przez nią wypowiedzi. Użytkownik powinien zawsze zachować ostrożność w kontaktach z innymi Użytkownikami oraz nie podawać żadnych danych, które uważa za poufne, zwłaszcza swoich danych logowania do Konta.
 11. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek niepożądanych zachowań, podejrzanych treści lub wypowiedzi na Forum, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do Usługodawcy, na przykład korzystając z opcji zgłoszenia postu widocznej obok każdej wypowiedzi na Forum.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia jakichkolwiek treści dodanych przez Użytkowników na Forum, jeżeli są one sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 13. W razie usunięcia Konta Użytkownika w jakimkolwiek trybie, wypowiedzi zamieszczone przez Użytkownika na Forum od czasu usunięcia jego Konta pozostają nadal widoczne w zanonimizowanej formie (bez danych umożliwiających identyfikację Użytkownika).

8) RANKING FIRM, OPINIE O FIRMACH

 1. Firmy znajdujące się w Bazie Firm mogą być do niej dodawane również przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca udostępnia za pomocą Portalu możliwość dokonywania przez Użytkowników oceny firmy znajdującej się w Bazie Firm w skali 1-5 oraz dodania opinii na temat danej firmy. Ranking Firm tworzony jest automatycznie na podstawie średniej z ocen Użytkowników.
 3. Użytkownik, korzystając z systemu ocen i opinii, obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, Kupującego lub Sprzedawcy oraz osób trzecich. Kupujący wystawiający ocenę obowiązany jest do zamieszczenia oceny zgodnej ze stanem faktycznym, rzetelnej i niewprowadzającej w błąd. Kupującego zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz treści znieważających, pomawiających i naruszających cudze dobra osobiste.
 4. Do niniejszego pkt. 8 Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie punkty 7.5-7.12 Regulaminu dotyczące Forum.

9) NEWSLETTER

 1. Korzystanie z Newslettera jest możliwe po podaniu w odpowiedniej rubryce widocznej na stronie Portalu Internetowego adresu e-mail Użytkownika, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się także zapisać po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta przez Użytkownika – z chwilą utworzenia Konta adres poczty elektronicznej Użytkownika zostaje dodany do bazy mailingowej Newslettera.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera), poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@finews.pl.

10) KONTAKT Z FINEWS.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z właścicielem Portalu jest poczta elektroniczna (adres e-mail: bok@finews.pl.) oraz za pośrednictwem których Użytkownicy mogą wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Portalu Internetowego. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą również na inne prawnie dopuszczalne sposoby, korzystając z danych Usługodawcy wskazanych na wstępie Regulaminu.

11) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PORTALU INTERNETOWEGO

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika za działanie Portalu Internetowego są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje związane z działaniem Portalu Internetowego i korzystaniem z Usług Elektronicznych należy składać bezpośrednio do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@finews.pl.
 3. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

12) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (3) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 12.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. Oświadczenia kierowane do Usługodawcy związane z realizacją prawa odstąpienia od umowy można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na wstępie niniejszego Regulaminu.
 6. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje również do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

13) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

14) PRAWA AUTORSKIE DO PORTALU ORAZ TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Portalu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Portalowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Portal Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Portalu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Portalu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik zamieszczający na Portalu treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Portalu. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem jej praw przez Użytkownika na Portalu, Użytkownik obowiązany jest współpracować z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sporu oraz w razie potrzeby zwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń i odpowiedzialności za dokonane przez tego Użytkownika naruszenia.
 5. Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika na Portalu treści, do których prawa autorskie lub inne wymagane prawem zezwolenia przysługują Użytkownikowi, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (lecz nie krócej niż przez okres trwania umowy o korzystanie z usług Portalu), na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, w zakresie prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Użytkowników Portalu oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Portalu za pośrednictwem profili Usługodawcy oraz grup dyskusyjnych, stron i fanpage’y powiązanych z Portalem Internetowym w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach i zakresie niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony internetowej Portalu oraz profili Usługodawcy, grup dyskusyjnych, stron i fanpage’y powiązanych z Portalem Internetowym w mediach społecznościowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczanych przez niego treści przez Usługodawcę w zakresie przewidzianym w pkt. 15.5 Regulaminu bez wskazywania autorstwa (imienia i nazwiska / nazwy) Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę opracowań tych treści bez ich uzgadniania z Użytkownikiem oraz dalsze wykorzystanie tych opracowań w zakresie przewidzianym w pkt. 15.5 Regulaminu.

15) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Językiem komunikacji Usługodawcy i Użytkownika jest język polski.
 2. Zmiany Regulaminu:
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; zmiany danych Usługodawcy; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; wprowadzenia odpłatnych usług lub zmiany zasad odpłatności obecnych usług Portalu; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Portalu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; poprawy jakości obsługi Użytkowników – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o prowadzenie Konta Użytkownika lub Newsletter), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, to jest co najmniej 15 dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną, dla której korzystanie z Portalu Internetowego jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W pozostałych przypadkach zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, realizowane i wykonane umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Prawa Autorskiego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Zapraszamy do korzystania z Portalu